Home > Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid
De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn op alle door ons gedane bestellingen en op elke met Muurbeugel-land.nl gesloten overeenkomst van toepassing. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk, indien wij daarmee schriftelijk hebben ingestemd. Indien de klant een opdracht bij ons plaatst doet hij daarbij impliciet afstand van eventueel door hem gehanteerde algemene (inkoop) voorwaarden, voor zover deze voorwaarden in strijd zijn met onderstaande voorwaarden.
Muurbeugel-land.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 

Artikel 2. Aanbiedingen / Overeenkomst
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij wij daarin uitdrukkelijk een beperkte geldigheidsduur hebben opgenomen.
Muurbeugel-land.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant meegedeeld. 
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven emailadres. Deze overeenkomst kan door Muurbeugel-land.nl herroepen worden in geval de klant niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Muurbeugel-land.nl de klant dit binnen acht dagen na ontvangst van de bestelling mededelen. 

Artikel 3. Prijzen
Alle door ons gehanteerde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief 21% BTW .
In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt.
Informatie, afbeeldingen, mededelingen telefonisch, of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.Muurbeugel-land.nl kan niet aansprakelijk worden gehouden voor fouten, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. 
Muurbeugel-land.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten, bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite of op andere wijze kenbaar worden gemaakt.
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen acht dagen na mededeling van de prijsverhoging door Muurbeugel-land.nl.

Artikel 4. Verzendkosten
Voor de muurbeugels bedragen de rembourskosten E 10,-. Maakt de koper het verschudigde bedrag van te voren over, dan worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.Het verschuldigde bedrag kan de klant overmaken op IBAN NL30INGB0007778201
 tnv Service land te Zoetermeer of de klant kan betaling voldoen met iDeal.Het laatst genoemde is niet mogelijk voor Belgie.De IBAN-code en het BIC-nummer zijn vermeld onder de contact gegevens.

In Zoetermeer zijn de bezorgkosten altijd gratis.
In Belgie bedragen de verzendkosten  E 12,-. De grootte en gewicht van het te bezorgen pakket hebben geen invloed op de verzendkosten.Rembours is niet mogelijk.

Artikel 5. Levering
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Muurbeugel-land.nl ernaar om bestellingen binnen 5 werkdagen te leveren. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als bindende termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.De door ons gehanteerde leveringstermijn bedraagt maximaal 30 dagen. Bij overschrijding van deze leveringstermijn zullen wij de klant daarvan in kennis stellen. Klanten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf zullen wij de mogelijkheid bieden om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst kostenloos te ontbinden. Eventuele gedane betalingen worden in dat geval zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding aan de klant terugbetaald. De mogelijkheid om bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn de met ons gesloten overeenkomst te ontbinden geldt niet voor klanten die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ten aanzien van deze klanten zijn de door ons opgegeven levertijden nimmer bindend, zodat overschrijding daarvan geen toerekenbare tekortkoming van ons jegens de klant oplevert.Muurbeugel-land.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van de leveringstermijn. 
Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Indien uw soortgelijke product door ons moet worden meegenomen, dient u schoon te maken, te ontkoppelen en gereed te zetten voor transport. Het transport hiervan binnen uw woning geschiedt voor uw eigen risico.
De bezorging vindt plaats op de overeengekomen dag vanaf ?s morgens 09.30 tot 's avonds 21.00.Dit geld niet voor bestellingen die bezorgd worden door TPG-post of andere bodediensten.
Wij verzoeken u de entree/doorgang van uw woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan uw nieuwe producten of uw eigendommen te voorkomen.  

Artikel 6. Installatie
Voor een vergoeding van E 40,-, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de installatiewerkzaamheden uitgevoerd door Muurbeugel-land.nl.Bij het installeren wordt er niet geboord en geen bedrading door pvc buizen getrokken.

Artikel 7.Ruilen en heroepingsrecht
De klant heeft de verplichting om de producten onmiddellijk na ontvangst de producten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Wanneer een van de goederen bij aflevering beschadigd blijkt te zijn, neemt Muurbeugel-land.nl dit product retour en zal een nieuwe bezorgafspraak met de klant gemaakt worden.
Klanten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kunnen de met ons gesloten overeenkomst gedurende een termijn van 14 dagen na levering zonder opgave van redenen per (aangetekende) brief of email ontbinden en het in het kader van de overeenkomst geleverde product in de originele verpakking aan ons retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor rekening van de klant, tenzij de klant een terecht beroep kan doen op de navolgende "niet goed, geld terug" bepaling. Reeds aan ons betaalde bedragen zullen binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending door ons worden terugbetaald, indien wij het bij bestelde artikel onbeschadigd en in orginele verpakking retour hebben ontvangen. 

Artikel 8. Niet goed, geld terug
Wij staan er voor in dat de door ons geleverde producten beantwoorden aan de in onze aanbiedingen genoemde specificaties. Als blijkt dat dit niet het geval is, betalen wij op verzoek van koper het volledige aankoopbedrag terug, mits koper ons uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het door ons geleverde product per aangetekende brief van de door hem geconstateerde gebreken in kennis stelt en het product binnen 8 dagen na deze melding in de originele verpakking en onbeschadigd voor onze rekening aan ons heeft geretourneerd.

Artikel 9. Garantie
Gedurende de periode als omschreven in de met ons gesloten overeenkomst zullen wij naar beste vermogen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de door ons geleverde goederen herstellen, indien deze fouten binnen deze periode gedetailleerd omschreven bij ons zijn gemeld en het door ons geleverde product vervolgens binnen 8 dagen na deze melding ter beoordeling van deze fouten aan ons is geretourneerd. Binnen deze 8 dagen, wordt de muurbeugel kosteloos vervangen door een nieuw goed functionerend exemplaar.De beugel dient wel onbeschadigd te zijn.
Onze garantieverplichting vervalt, indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien zonder onze toestemming wijzigingen in de door ons geleverde goederen zijn aangebracht.

Artikel 10. Betaling
De klant kan het verschuldigde bedrag vooruit betalen, door het over te maken op IBAN NL30INGB0007778201 tnv Service Land te Zoetermeer, of het contant te betalen bij aflevering.Betaling met iDeal is tevens mogelijk.

Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Muurbeugel-land.nl.Vanaf deze datum wordt de verzending van de bestelling in werking gezet.
Muurbeugel-land.nl kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. 
Indien de klant met enige betaling in gebreke is, is Muurbeugel-land.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

Artikel 11. Eigendomsovergang
Alle door ons geleverde producten blijven ons eigendom, totdat de klant integraal heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Muurbeugel-land.nl.

Artikel 12. Risico
De door Muurbeugel-land.nl geleverde producten worden door ons verzekerd tijdens het vervoer naar de klant.Ongeacht het geen tussen ons en de klant, omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de producten voor risico van ons tot het moment dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de klant of door de klant aangewezen derden zijn overgegaan. Het risico ter zake van de producten gaat over wanneer de producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd. 

Artikel 13. Intellectuele en industriŽle eigendomsrechten
De klant dient alle intellectuele en industriŽle eigendomsrechten welke rusten op de door Muurbeugel-land.nl geleverde producten en/of met betrekking tot de internetsite geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
Muurbeugel-land.nl garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 
Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Muurbeugel-land.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om priv? gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 14. Overmacht
In geval van overmacht is Muurbeugel-land.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.Muurbeugel-land.nl is niet verantwoordelijk voor de eventueele financiele schade onstaan jegens een overmacht situatie. 
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 15. Privacy
De door de klant aan ons verstrekte gegevens zullen enkel voor de administratieve afhandeling van de met de klant gesloten overeenkomst worden gebruikt. Muurbeugel-land.nl gebruikt deze gegevens derhalve niet voor marketing- en/of reclamedoeleinden. Evenmin zullen wij deze gegevens aan derden verstrekken.

Artikel 16. Klachtprocedure
Klanten kunnen klachten over de door ons geleverde producten of over de wijze waarop de door ons gesloten overeenkomsten per e-mail (
info@muurbeugel-land.nl) of per telefoon (079 - 3521406) aan ons melden. Echter een schriftelijke melding geniet de voorkeur. Wij zullen binnen 24 uur op een klacht reageren.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten gesloten tussen ons en de klant is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortkomen uit overeenkomsten tussen ons en de klant en die niet tot de competentie behoren van de kantonrechter, dienen in eerste instantie aanhangig te worden gemaakt bij een aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 18 Geschillencommissie Thuiswinkel 
Muurbeugel-land.nl gaat zich aansluiten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Onverminderd de toepasselijkheid van artikel 17, kunnen klanten geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten of de geleverde diensten of producten voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, met inachtneming van het Reglement Geschillencommissie Thuiswinkel.
In het geval van een geschil dient de klant dit allereerst binnen 30 dagen aan Muurbeugel-land.nl kenbaar te maken. Dit kan op elke schriftelijke manier inclusief email. Muurbeugel-land.nl zal de klacht binnen 5 werkdagen na ontvangst afhandelen. 
Indien de klant van mening is dat Muurbeugel-land.nl de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kan de klant binnen 3 maanden nadat Muurbeugel-land.nl haar definitieve reactie op de klacht heeft gegeven, het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel.
Degene die aan de Geschillencommissie Thuiswinkel een klacht voorlegt, is klachtengeld verschuldigd. Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3105310. Uitgebreide informatie is te vinden op www.thuiswinkel.org.

 

 


 

Muurbeugel-land.nl
Dijkwater 20
2715 EA Zoetermeer

Tel.: 079-3521406
Mobiel: 06-46054501
info@muurbeugel-land.nl
 

Telefonisch bereikbaar
ma t/m vrij 9:30 - 18:00
zat 9:30 - 17:00
zon gesloten
24 uur online
 

Logo - Pinnen Logo - iDeal Vlag - Nederland Vlag - Belgie
Om je beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies.Verberg deze melding